REGULAMIN

Zrzut ekranu 2017-04-10 o 11.14.19

Projekt pn. „Ultra Diagnostyka teoria i praktyka – kursy ultrasonografii dla zawodów medycznych” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Ultra Diagnostyka teoria i praktyka – kursy ultrasonografii dla zawodów medycznych”  nr WND-RPSL.11.03.00-24-0351/16-004, realizowany  w ramach osi priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.3. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

§1. Definicje

Realizator Projektu:

Lider: Severux S.C. ul. Mieczysława Karłowicza 23/19, 41-506 Chorzów.

Partner: KARDIO-MED SILESIA Sp. z o.o. ul. Marii Curie-Skłodowskiej 10c, 41-800 Zabrze.

Projekt: projekt pt „Ultra Diagnostyka teoria i praktyka – kursy ultrasonografii dla zawodów medycznych” nr WND-RPSL.11.03.00-24-0351/16-004.

Regulamin: Regulamin uczestnictwa w projekcie pt. Ultra Diagnostyka teoria i praktyka – kursy ultrasonografii dla zawodów medycznych nr WND-RPSL.11.03.00-24-0351/16-004

Uczestnik projektu: osoba dorosła powyżej 18 roku życia, osoba fizyczna pracująca i/lub zamieszkała na terenie realizacji projektu (województwo śląskie), spełniająca kryteria dostępu zawarte w niniejszym Regulaminie, która wyraziła chęć udziału w projekcie poprzez podpisanie deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz dostarczyła wymagane Regulaminem dokumenty.

§2. Informacje ogólne o projekcie

1. Projekt „Ultra Diagnostyka teoria i praktyka – kursy ultrasonografii dla zawodów medycznych” nr WND-RPSL.11.03.00-24-0351/16-004, realizowany jest przez firmę Severux S.C. z siedzibą w Chorzowie, ul. Mieczysława Karłowicza 23/14, 41-506, oraz partnera KARDIO-MED SILESIA Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 10c, 41-800 Zabrze, w ramach w ramach osi priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.3. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
2. Celem głównym projektu jest podniesienie do 30 MARCA 2019 r. kwalifikacji

288 lekarzy, fizjoterapeutów lub techników elektro radiologii (aktualnie pracujących i bezrobotnych) (130 kobiet i 158 mężczyzn) z województwa śląskiego w zakresie kwalifikacji związanych z ukończeniem kursu kwalifikacyjnego diagnostyki ultrasonograficznej układu mięśniowo-szkieletowego lub diagnostyki ultrasonograficznej jamy brzusznej.

3. Projekt realizowany jest w okresie od 1 kwietnia 2017 do 30 marca 2019 roku.
4. Regulamin uczestnictwa w projekcie określa:
warunki uczestnictwa w projekcie,
zasady rekrutacji,
zasady przyjmowania zgłoszeń,
zasady kwalifikacji na kursy/szkolenia,
zasady organizacji kursów/szkoleń oraz uczestnictwa w kursach/szkoleniach,
zasady ukończenia i rezygnacji z udziału w projekcie,
5. Adres Biura Projektu:

KARDIO-MED. SILESIA Sp. z o.o.

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 10c

41-800 Zabrze

Strona internetowa Projektu – www.kursyusg.pl

Kontakt ze specjalistą ds. rekrutacji:

Kontakt ze specjalistą ds. rekrutacji:

tel. 698 403 512

fax. 32 705 03 00

e-mail: kontakt@kursyusg.pl

§3. Warunki uczestnictwa

1. Projekt skierowany jest do
a) 288 lekarzy(130 kobiet i 158 mężczyzn), fizjoterapeutów lub techników elektro radiologii (aktualnie pracujących lub bezrobotnych), które/którzy z własnej inicjatywy wyrażają chęć udziału w projekcie;
b) mieszkają i/lub pracują na terenie województwśląskiego;
c) posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, ukończone 18 lat.
2. wykluczenia z projektu:
a) osoby prowadzące indywidualną działalność gospodarczą;
b) osoby będące właścicielem na stanowisku kierowniczym lub wspólnicy.
3. Wymagania dodatkowe w stosunku do osób – kandydatów:

Posiadają status lekarza, fizjoterapeuty lub elektroradiologa i pracują w zawodzie lub mają taki status i chcą podjąć zatrudnienie w tym zawodzie.

4. Jedna osoba może uczestniczyć tylko w jednym kursie realizowanym w ramach projektu lub w obu kursach realizowanych w ramach projektu.

§. 4 Zasady rekrutacji

1. Rekrutacja do Projektu prowadzona będzie na terenie województwa objętego projektem (śląskie) od 1 kwietnia 2017 roku, w sposób ciągły do chwili rozpoczęcia ostatniej edycji kursów (2019 rok).

2. Zgłoszenia udziału można dokonać poprzez wypełnienie i przesłanie drogą pocztową, mailową, faksem lub złożenie w biurze projektu lub na spotkaniu informacyjno-rekrutacyjnym deklaracji uczestnictwa z dokumentacją rekrutacyjną. Dokumenty dostępne są na stronie internetowej www.kursyusg.pl gdzie dostępne są również szczegółowe informacje dotyczącekursów/szkoleń.
3. Spotkania rekrutacyjne będą prowadzone na bieżąco przez cały okres rekrutacji. Godziny spotkań wyznaczane będą poza godzinami pracy kandydatów, po uprzedniej z nimi konsultacji. Spotkania odbywać się będą w miejscach pozbawionych barier architektonicznych utrudniających udział osobom niepełnosprawnym. W przypadku zgłoszenia się takich osób uruchomiony zostanie mechanizm racjonalnych usprawnień (specyficzne usługi dostosowawcze – organizacja transportu na miejsce rekrutacji, zatrudnienie asystenta osoby niepełnosprawnej, przystosowanie pomieszczeń).
4. W fazie rekrutacji preferowane będą osoby, które:
Posiadają wymagany status udziału w projekcie ale bezrobotne (2 punkty preferencyjne);
Posiadają wymagany status udziału w projekcie (1 punkt preferencyjny);
Posiadają doświadczenie zawodowe poniżej 5 lat (3 punkty preferencyjne);
Posiadają doświadczenie zawodowe od 6-10 lat (2 punkty preferencyjne);
Posiadają doświadczenie zawodowe powyżej 10 lat (1 punkt preferencyjny).
5. W przypadku wcześniejszego zrekrutowania kandydatów na uczestników projektu, rekrutacja zostanie skrócona. Stosowna informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej projektu.
6. Terminy i miejsca spotkań rekrutacyjnych na obszarze realizacji projektu, zostaną podane do publicznej wiadomości na plakatach umieszczanych w miejscach ogólnie dostępnych, na tablicach ogłoszeń w klinikach i gabinetach lekarskich, fizjoterapeutycznych, szpitali, laboratoriów diagnostycznych, uzdrowisk i sanatoriów oraz Śląskiej Izby Lekarskiej, w mediach regionalnych itp. na obszarze realizacji projektu. Dodatkowo informacje pojawią się na stronie www. z formularzem rekrutacyjnym.
7. Rekrutację uczestników projektu prowadzi Komisja Rekrutacyjna, o której mowa w §6.
8. Kandydaci  zobowiązani są do dostarczenia:
ankiety rekrutacyjnej;
oświadczenia Uczestnika Projektu;
zaświadczenia o zatrudnieniu, jako lekarz lub fizjoterapeuta lub elekroradiolog lub zaświadczenie z pracy tj. oświadczenie o posiadaniu statusu lekarza, fizjoterapeuty lub elektroradiologa;
kopia Prawa Wykonywania Zawodu (oryginał do wglądu)
kopia dyplomu ukończenia studiów
9. Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy:
1) Nabór uczestników spełniających kryteria dostępu poprzez analizę wypełnionych izłożonych deklaracji uczestnictwa wraz z dokumentacją rekrutacyjną;
2) Utworzenie list kandydatów dla każdego kursu/szkolenia na podstawie weryfikacji kryteriów dostępu. Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z polityką równych szans oraz wskaźnikami ilościowymi, które zostały określone we wniosku o dofinansowanie projektu.
3) Przyznanie punktów preferencyjnych, uszeregowanie wg nich list kandydatów, wyłonienie składów grup z kandydatów z największą liczbą punktów.
4) Zakwalifikowanie kondydata/ki do projektu i poinformowanie ich o wynikach.
5) Utworzenie listy rezerwowej w kolejności zgodnej z liczbą uzyskanych punktów referencyjnych.

§5. Zasady przyjmowania zgłoszeń

1. Zgłoszenia można dokonać osobiście – poprzez złożenie dokumentów rekrutacyjnych w Biurze Projektu, podczas spotkań rekrutacyjnych, drogą pocztową na adres Biura Projektu KARDIO-MED. SILESIA uL. Marii Curie-Skłodowskiej 10c, Zabrze 41-800, drogą elektroniczną na adres kontakt@kursyusg.pl, faksową na nr 327050300, przesyłając wypełnione formularze zamieszczone na stronie internetowej projektu www.kursyusg.pl.
2. Procedurę kwalifikacyjną uznaję się za skuteczną w momencie spełnienia przez zainteresowanego warunków przewidzianych niniejszym regulaminem oraz osobistego dostarczenia wersji papierowej dokumentacji rekrutacyjnej do Biura Projektu.
3. Weryfikacji formalnej otrzymanych dokumentów rekrutacyjnych dokonują osoby przyjmujące zgłoszenia.
4. Złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w projekcie.
5. Jedna osoba może uczestniczyć tylko w jednym kursie/szkoleniu organizowanym w ramach projektu.

§6. Zasady kwalifikacji na kursy/szkolenia

1. Wstępną kwalifikację na kurs/szkolenie prowadzi specjalista ds. rekrutacji.
2. Kwalifikacja prowadzona będzie spośród osób, które spełniają kryteria formalne.
3. Osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do udziału w projekcie wskazuje w zgłoszeniu rodzaj kursu, w którym zamierza uczestniczyć.
4. O kolejności na liście decyduje liczba uzyskanych punktów, o których mowa w §4 pkt. 4
5. W przypadku zgłoszenia się większej liczby osób spełniających kryteria formalne niż zaplanowano objąć wsparciem w ramach projektu, stworzona zostanie dodatkowo lista rezerwowa uczestników. W przypadku rezygnacji lub niedopełnienia wymogów formalnych przez osoby zakwalifikowane na ich miejsce wpisane zostaną osoby z listy rezerwowej.
6. O wynikach procesu rekrutacji uczestnicy poinformowani zostaną pisemnie, mailowo lub telefonicznie.

§7. Zasady organizacji i uczestnictwa w kursach/szkoleniach

1. Kształcenie odbywa się w ramach kursów/szkoleń:
a) Diagnostyka ultrasonograficzna układu mięśniowo szkieletowego:

Realizacja odbędzie się zgodnie z programem opublikowanym na stronie www.kursyusg.pl

W ramach kursu Uczestnik bierze udział w :

6 godzinnych zajęciach teoretycznych – zajęcia grupowe;
8 godzinnych zajęciach praktycznych – zajęcia grupowe ;

Zajęcia będą odbywać się w tygodniu, popołudniami, w weekendy

Uczestnikom kursów/szkoleń zapewnione zostaną: przerwa kawowa, sylabus, materiały szkoleniowe, eksploatacyjne, sprzęt USG.

b) Kurs/Szkolenie Diagnostyka ultrasonograficzna jamy brzusznej:

Realizacja odbędzie się zgodnie z programem opublikowanym na stronie www.kursyusg.pl

W ramach kursu Uczestnik bierze udział w :

6 godzinnych zajęciach teoretycznych– zajęcia grupowe ;
8 godzinnych zajęciach praktycznych – zajęcia grupowe;

Zajęcia będą odbywać się w tygodniu, popołudniami, w weekendy

Uczestnikom kursów/szkolenia zapewnione zostaną: przerwa kawowa, sylabus, materiały szkoleniowe, materiały eksploatacyjne, sprzęt USG.

 

2. Na zajęciach przewidziany jest catering.
3. Uczestnictwo w kursach, oraz egzamin jest bezpłatny.
4. Wszyscy uczestnicy projektu podlegają procesowi monitoringu, mającemu na celu ocenę skuteczności działań podjętych w ramach projektu.
5. Każdy uczestnik kursu/szkolenia zobowiązany jest w szczególności do:
a) regularnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach;
b) zaliczenia wszystkich modułów w ramach wybranego kursu;
c) potwierdzania obecności na kursie/szkoleniu w sposób określony przez Realizatora Projektu;
d) wypełniania ankiet ewaluacyjnych;
e) podania danych niezbędnych do wypełnienia kwestionariuszy i ankiet ewaluacyjnych;
f) przystąpienia do egzaminów/testów wymaganych programem kursu/szkolenia.

§8. Zasady ukończenia oraz rezygnacji z udziału w projekcie

1. Otrzymanie zaświadczenia ukończenia kursu/szkolenia uzależnione jest od:
a) Uczestnictwa w co najmniej  80% zajęć.
b) Zaliczenia wszystkich modułów programu w ramach danego rodzaju kursu/szkolenia.
c) Zaliczenia egzaminu końcowego.
2. W przypadku nieobecności na zajęciach obowiązkiem uczestnika jest uzyskanie zgody Koordynatora projektu na kontynuację kursu/szkolenia i uzupełnienie przerabianego na zajęciach materiału.
3. Realizator Projektu ma prawo wykreślenia z listy Uczestnika Projektu w przypadku gdy Uczestnik narusza prawo bądź postanowienia Regulaminu.
4. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie uczestnik zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie.
5. W przypadku niezłożenia wymaganego oświadczenia o rezygnacji Realizator projektu ma prawo wykreślenia Uczestnika z listy, zawiadamiając o tym uczestnika na podany przez niego adres do korespondencji – przy czym w przypadku zwrotu korespondencji skierowanej na podany przez uczestnika adres do korespondencji, pozostawia się ją w dokumentach uczestnika ze skutkiem doręczenia.
6. Uczestnik zobowiązuje się do informowania o zmianie miejsca zamieszkania. W przypadku zwrotu korespondencji skierowanej na podany przez uczestnika adres do korespondencji, pozostawia się ją w dokumentach uczestnika ze skutkiem doręczenia.

§9. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin Uczestnictwa w Projekcie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2017 roku.
2. Realizator projektu jako lider: Severux S.C. oraz jako partner: KARDIO-MED SILESIASp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Uczestnictwa w Projekcie w sytuacji zmiany wytycznych, warunków realizacji projektu lub dokumentów programowych.
3. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Kierownik Projektu.
5. Regulamin obowiązuje w całym okresie realizacji projektu.